DOCO Group kodex chování společnosti

Naše podnikání je postaveno na důvěře a dobré pověsti. Ovlivňuje, jak zákazníci vnímají naše produkty a služby. “DOCO Group kodex chování společnosti” je našim průvodcem ke správnému postoji k zákazníkům.
 • Společnost DOCO Holding B.V. a její přidružené společnosti (dále jen „společnost DOCO“) obchodují důsledně a poctivě v souladu se správnými podnikovými praktikami.
 • Povinností společnosti DOCO je řídit se právními předpisy a směrnicemi země, ve které probíhají její obchodní aktivity.
 • Společnost zaměstnává a hodnotí své zaměstnance výhradně na základě jejich schopností a kvalifikace, které jsou nutné k vykonávání jejich pracovní činnosti.
 • Společnost DOCO je povinná dodržovat příslušné právní normy týkající se zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců, třetích osob a životního prostředí.
 • Společnost DOCO musí učinit vše pro vytvoření pozitivního pracovního prostředí, kde nedochází k diskriminaci, šikanování a/nebo zastrašování.
 • Společnost se staví pozitivně k řešení různých otázek spjatých s životním prostředím. Společnost DOCO splňuje a dodržuje směrnice, které řídí právní normy a pravidla životního prostředí vztahující se k provozování podnikové činnosti.
 • Osobní finanční aktivity nebo zájmy zaměstnanců společnosti DOCO nesmějí být v rozporu s aktivitami a zájmy společnosti DOCO. Případné konflikty je nutné ihned oznámit.
 • Podniková rozhodnutí zaměstnanců společnosti DOCO nesmějí být ovlivněna žádnými jinými faktory kromě obchodních. Třetí strany, které obchodují se společností DOCO, by neměly nabýt dojmu, že mohou obdržet určité výhody, pokud jednotlivým zaměstnancům společnosti poskytnou firemní dárek a/nebo prokážou jinou přízeň. Požádání o úplatek a přijímání úplatků v jakékoliv formě je nepřípustné a bude potrestáno okamžitým ukončením zaměstnaneckého poměru.
 • Společnost DOCO nesmí finančně podporovat politické strany a organizace nebo jejich představitele. Příznivě se hodnotí zapojení se do místní komunity. Výše darů ve formě účasti a podpory charitativních projektů se liší podle velikosti příslušného podniku společnosti DOCO.
 • Účetní knihy, záznamy a pomocné dokumenty společnosti DOCO musí přesně popisovat a odrážet povahu provedených transakcí. Je zakázáno otevírat, přijímat nebo spravovat jakékoliv tajné nebo neznámé účty, fondy nebo aktiva.
 • Manažeři společnosti DOCO na všech úrovních jsou v rámci své působnosti odpovědni za kontrolu dodržování tohoto kodexu, pracovních povinností a dalších směrnic a vyhlášek společnosti DOCO Holding B.V. V souladu s předepsanou vyhláškou společnosti DOCO Holding B.V. musí jednou ročně management písemně potvrdit, že je v podniku dodržován kodex chování společnosti DOCO Holding B.V.
handshake